KULUTTAJAEHDOT JA TIETOSUOJA (GDPR)
Tämä on Actall Oü:n (www.welovetallinn.ee) ja teidän, tapahtumamme/palvelun ostajan, välinen sopimus ja tämä säätelee ja tuo tietoonne säännöt ja ehdot, joiden mukaan ostatte meiltä palveluita.

Sovellettavuus

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin oikeussuhteisiin, jotka syntyvät kaikkien henkilöiden ja www.welovetallinn.ee välillä jota johtaa Actall Oü, rek. numero: 14701611

Näiden ehtojen lisäksi, kaikki palveluiden hankkimisesta aiheutuvat oikeudelliset suhteet säännellään Viron tasavallan ja EU:n sovellettavilla säädöksillä.

Hinnoittelu

Sivuillamme näkyvät palveluiden ja tuotepakettien hinnat ovat osto- ja tapahtumahetkellä voimassa. Asiakkaalta ei peritä mitään ylimääräisiä kuluja mitä ei tilauksen yhteydessä ole sovittu. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin niissä tapauksissa että käyttämämme kolmansien osapuolten hinnoissa tapahtuu muutoksia ja sillä on vaikutusta toimintaamme. Tämä ei vaikuta jo maksettujen palveluiden tai pakettien hintoihin. Muutokset ja hinnat tulevat voimaan välittömästi kun ne ovat julkaistu verkkosivuillamme, osoitteessa www.welovetallinn.ee.

Peruuttaminen
Asiakkaalla on aina oikeus peruuttaa tilauksensa ja oikeutettu saamaan rahansa takaisin täysimääräisenä tai osittain. Peruuttamisessa täytyy ottaa huomioon se että yrityksemme Actall Oü ei itse omista tiloja tai paikkoja joissa tapahtumat järjestetään eli peruuttamistilanteessa täytyy soveltaa myös kolmansien osapuolten vastaavia ehtoja eli millaisia kustannuksia peruuntuminen heille aiheuttaa. Actall Oü:n kaltaisen yrityksen toiminnan luonteesta johtuen on yrityksellä myös oikeus peruuttaa tapahtuma tai palvelun toteuttaminen syistä joita ovat esimerkiksi se että tilattuja tuotteita tai palveluita ei ole asianmukaisesti asiakkaan toimesta maksettu eräpäivään mennessä. Joidenkin tapahtumien toteutumiseen voi olla ehtona myös tietty osallistujamäärä. Peruuttaminen täysin ilmaiseksi on mahdollista äkillisissä sairastapauksissa, kuolemantapauksissa ja kolmannen osapuolen virheen, konkurssin tai muun olennaisesti peruuntumiseen vaikuttavan syyn vuoksi. Peruuttamiseen liittyvät korvausasiat käsitellään aina tapauskohtaisesti. Kaikille matkustajille/asiakkaille suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista.

YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ
Henkilö, joka on varannut tapahtuman, on meidän yhteyshenkilömme ja varauksen tehdessään hän ottaa samalla täyden vastuun tapahtumasta, mukaan lukien maksut. Hän on vastuussa myös siitä, että kaikki tapahtuu hyvien tapojen ja tilaisuuden vaatimalla tavalla, ja että meidän asettamia sääntöjä noudatetaan.

Kaikki asiakkaamme ovat itse vastuussa omasta turvallisuudesta ja hyvinvoinnistaan kaikkien tapahtumaien aikana. Actall Oü tekee parhaansa, että kaikki asiakkaat pääsevät tarvittaessa ulkopuolisia kuljetuspalveluita käyttäen turvallisesti kohteisiin sekä Tallinan että koko Viron alueella. Emme kuitenkaan voi poistaa kaikkia mahdollisia riskejä. Kaikkien osallistujien tulee tiedostaa nämä mahdolliset riskit ja osallistujat osallistuvat tapahtumiin omalla vastuulla. Matkavakuutus on hyvä olla kaikilla matkustajilla

Kaikissa mahdollisissa aktiviteeteissa joissa asiakkaan on mahdollista omatoimisesti käyttää alkoholia, Actall Oü kehottaa kaikkia osallistujia juomaan vastuullisesti eikä ota vastuuta siitä, mikäli osallistuja juo liikaa, aiheuttaa vahinkoa, sairastuu, loukkaantuu tai pahimmassa tapauksessa menehtyy oman toiminnan seurauksena.

Aktiviteeteista tai tapahtumien luonteesta riippumatta jokainen osallistuja sitoutuu vastamaan ja korvaamaan Actall Oü:lle tai kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot jotka aiheutuvat osallistujan käytöksestä ja toimien seurauksista. Osallistujan aiheuttamat vahingot tai tappiot ovat ainoastaan osallistujan vastuulla.

Emme omista tapahtumapaikkoja joissa toimimme ja jokainen tapahtumapaikka pidättää itsellään oikeuden olla päästämättä sisään aluelleen tai poistaa asiakas tapahtumapaikalta, minkä tahansa häiritsevän syyn takia. Näitä ovat mm. liiallinen humalatila, häiritsevä tai aggressiivinen käytös ja väärinkäytökset. Actall Oü ei ole vastuussa näiden tapahtumien aiheuttamista mahdollisista kustannuksista eikä ole korvausvelvollinen asiakkaalle.

Vastuut

Actall Oü ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Mikäli Actall Oü:n on pakko peruuttaa tapahtuma Actall Oü:sta riippumattomista syistä ja syistä joita Actall Oü ei ole voinut ennakoida ja joille se itse ei ole voinut mitään.

Kaikki asiat jotka eivät kuulu voimassaolevien ehtojen piiriin, tulee ratkaista Viron tasavallan sovellettavien säädösten perusteella.

Actall OÜ:n palveluista tai toiminnasta johtuvissa riidoissa tai epäselvyyksissä pyrimme ensisijaisesti neuvottelemaan asiakkaan kanssa suoraan. Mikäli sopuun ei päästä teillä on oikeus hakea suojaa kuluttajasuojavaliokunnalta, kuluttajavalituksia käsittelevältä komissiolta tai oikeutta Tallinnan kaupungin kaupungin tuomioistuimessa. Kantelun voitte tehdä itsenäisesti tai valtakirjalla. Riitojen ratkaisemisessa otetaan huomioon Viron tasavallan voimassa oleva lainsäädäntö.

Vastuuvapauslauseke
Tilaaja joka varaa/maksaa tapahtuman tai palvelun itselleen tai usealle henkilölle toimii itse yhteyshenkilönä. Jokainen matkustaja/asiakas on vastuussa itsestään. Actall OÜ ei ole vastuussa henkilöistä jotka käyttävät väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia tai omalla toiminnallaan aiheuttavat vaaraa itselleen ja muille. Näitä ovat aggressiivinen/uhkaava käytös. Actall Oü vastaa siitä että tapahtumapaikat ovat turvallisia. Jokaiselle matkustajalle suositellaan matkavakuutuksen ottamista. Alle 18-vuotialla on oltava täysi-ikäinen valvoja tai vanhempi mukana ja se on tarvittaessa pystyttävä todistamaan.

Tekijänoikeus

Kaikenlainen sivuillamme esiintyvä materiaali ovat Actall Oü:n omistuksessa ja sellaisinaan tekijänoikeuden alaisia. Kenenkään ei tule käyttää materiaalia ilman Actall Oü:n tai kolmannen osapuolen kirjallista suostumusta.

Tietosuoja – GDPR
Tiedot joita keräämme sisältävät nimesi, osoitetietosi, puhelinnumerosi, syntymäaikasi ja sähköpostiosoitteesi. Syntymäaika ei kaikissa tapauksissa ole pakollinen yrityksemme tuottamissa palveluissa. Ainoastaan sellaisissa tapahtumissa joissa edellytetään lainvaatimaa 18-vuoden ikää. Henkilötietoja kerätään sähköposti- ja puhelinvarausten yhteydessä.
Tapahtumien luonteesta riippuen saatamme joutua pyytämään tietoja mahdollisista allergioista tai esimerkiksi jonkin vamman aiheuttamasta fyysisistä rajoitteista. Mitään muita tietoja emme kerää.
Asiakkaiden sähköpostitse ja puhelimitse kerättyjä tietoja käytetään ja säilytetään ainoastaan laskutusta varten ja vain sen aikaa kuin on tarpeen.
Kaikkia tietoja säilytetään yrityksemme toimesta turvallisesti kenenkään yksityisyyttä loukkaamatta ja vaarantamatta. Tietoja ei myydä ja tietoja ei myöskään luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumusta.
Tietosuoja asioissa meitä sitoo Euroopan Unionin antama asetus tietosuojalaista.